Матеріали всеукраїнських та міжнародних конференцій

Радчук Валентина Миколаївна

1.  Радчук В.М. Психологічні тенденції та закономірності вибору сімейних систем у предикторні моделі психологічної готовності до вступу в шлюб/ В.М. Радчук// Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 12 с. (у друці) 2017 р.

  1. Радчук В.М. Психологічні тенденції вибору сімейних систем у чоловіків. / В.М. Радчук  // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції: Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості 29-30 березня 2018 р. – Луцьк, 2018.

Барабащук Ганна Володимирівна

  1. Барабащук Г. В. Психологічний аналіз суб’єктивного сприйняття підлітком значущих дорослих в умовах дистантної сім’ї // Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи / матеріали міжнародної науково-практичної конференції ; за заг. ред..М.І. Мушкевич. –  Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 3-12.

Галичанська Альона Вікторівна

1. Галичанська А.В. Особливості формування та протікання конфлікту між підлітками й дорослими в сім’ї / А.В. Галичанська // V Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді». Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Наші книги, 2014. – Вип. 15. – С. 139– 142.

2. Галичанська А.В. Міжпоколінна взаємодія в сім’ї у складі соціальної ситуації розвитку підлітка / А.В. Галичанська // VІІ Міжнародна науково-практичної конференції «Розквітання 7. Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» 24– 26 квітня 2014 року. Одеса, – Принт-мастер, 2014, – С. 3– 5.

3. Галичанська А.В. Традиція як інтегруючий чинник взаємодії в підсистемі «батьки – підліток» / А.В. Галичанська // XХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД».  http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/401#disqus_thread

4. Галичанська А.В. Традиція: теоретичний аналіз поняття / А.В. Галичанська // I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. Переяслав-Хмельницький, 2014   http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/488#disqus_thread

5. Галичанська А.В. Розвиток процесів групової інтеграції, які забезпечують цілісність, сталість й гнучкість сімейної системи / А.В. Галичанська // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30– 31 січня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 128–131.

6. Галичанська А.В. Особливості формування міжпоколінної толерантності у підлітків / А.В. Галичанська ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 30 – 31 березня 2015 р. Переяслав-Хмельницький. Збірник наукових праць. Частина 1. – С. 107– 108. http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/1554

7. Галичанська А.В., Доцюк А. Корекція поведінкових порушень підлітків у ситуації батьківських розлучень/ А. Галичанська, А. Доцюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (26-28 жовтня 2017р.). – Чернівці, 2017. С. 277-280.

8. Галичанська А.В. Психологічні особливості прояву міжпоколінної конфліктності підлітків / А.В. Галичанська // Збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018 р., м. Чернівці [електронний документ] / ред. кол.: Т. М. Титаренко (гол. ред.) та ін. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.22-26.

Гуцуляк Наталія Михайлівна

1. Гуцуляк Н.М., Багрієнко А.Ю. Феномен «Я-концепції» особистості в зарубіжній психологічній науці // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Бъдещето въпроси от света на науката – 2013» (17-25 декември, 2013). – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – Т. 27 «Психология и социология». – С.52-55.

2. Гуцуляк Н.М., Багрієнко А. Ю. «Я-концепція»  як предмет дослідження в зарубіжній та вітчизняній психології  [Текст] / А. Ю. Багрієнко, Н. М. Гуцуляк  // Materialy Х Mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda a technologie: krok do budoucnosti (Прага, 27 февраля – 5 марта 2014г.). – Прага : Publishing House “Education and Science”.  – 2014. – С. 42-47.

3. Гуцуляк Н.М., Павлова Х.Р.  Феномен «страх смерті» та його вплив на особистість людини // Материалы X  Международной научно-практической конференции  «Научная мысль информационного века – 2014» ( 07-15.03.2014). – Przemysl: Sp. z o.o. “Nauka I studia”, 2014. – С. 18-20. http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm

4. Гуцуляк Н.М., Козуб О.С. Особливості емоційної сфери студентів із дистантних сімей // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” (30-31 травня 2014р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 103-105. http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/5/conference_30-31.5.2014.pdf

5.Гуцуляк Н.М., Васкан О.В.  Особливості переживання самотності особами середнього зрілого віку // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Ключови въпроси в съвременна та наука – 2015» (17-25 април, 2015). – София: Бял ГРАД-БГ, 2015. – Т. 14 «Психология и социология». – С.76-78.

6. Гуцуляк Н.М., Матейчук Н.Г. Особливості реадаптаційного процесу військослужбовців-учасників АТО в складних життєвих обставинах // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р., м. Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.94-99.

7. Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М. Забезпечення якості викладання прикладних психологічних дисциплін (на прикладі курсу «Експериментальна психологія») // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (26-28 жовтня 2017р.). – Чернівці, 2017. – С. 152-155.

8. Гуцуляк Н.М., Матейчук Н.Г. Особливості реадаптаційного процесу військослужбовців-учасників АТО в складних життєвих обставинах // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р., м. Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.94-99.

Канівець Тетяна Миколаївна

1. Канівець Т.М. Особливості розвитку психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: тези ІХ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Алчевськ: ДонДТУ; 2013. – 160 с. С. 50-51.

2. Канівець Т.М. Психологічні особливості професійної кар’єри особистості / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «духовність у становленні та розвитку особистості» (14-15 травня 2015 pоку, м. Чернівці) : Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015.- 310 с. С.90-94.

3. Канівець Т.М. Організаційний психолог – нова спеціальність у світі професій / Т.М. Канівець, // тези міжнар. наук.-практ. конф., 29 квітня 2015 року. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 192 с. С.60-63.

4. T. Kanivets. Society’s requirements for Counseling Psychologists’ Professionalism / 15-th edition of the International Conference on Sciences of Education, Studies and Current Trends in Science of Education, ICSED 2017, 9-10 June 2017, Suceava (Romania). – 460 c. – С. 233-239.

5. Канівець Т.М. Психологічні основи професійної кар’єри / Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 336 с. 290-293 с.

6. Канівець Т.М. Чинники становлення психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри / Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачовського 23-24листопада 2017 р. – Тернопіль, 2017. – 248 с. 90-92 с.

7. Канівець Т.М. Особливості адаптації молоді у сучасних умовах праці / Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості : Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 29-30 березня 2018 р.) – Луцьк.

8. Канівець Т.М. Психологічні особливості адаптації особистості у процесі праці / Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. семінар, 18 травня 2018 р., м. Чернівці / ред. кол.: Т. М. Титаренко та ін. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 154 с. С. 44-48.

9.T. Kanivets. Vocational guidance work as a component of labor psychology  / 4- June 2018, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania The XIXth Congress of the AMSE-AMCE-WEAR Given the Increase in Inequalities, What Role Should Be Assumed by Education? Issues, policies, actors, practices. www.amce2018.org

10. Канівець Тетяна, Жиряда Дебора. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності / «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» : зб. тез Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019р.). Чернівці : Технодрук, 2019. – 312 с. С. 94-97.

11. Канівець Тетяна, Гаврилюк Інна. Соціально-психологічні умови самоактуалізації учнів / «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» : зб. тез Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Технодрук, 2019. – 312 с. С. 90-94

Душкевич (Корнівська) Мар’яна Михайлівна

 1. Корнівська М.М. Ефективність соціально- психологічного тренінгу як методу формування політичної свідомості // Materiały ІХ mezinarodni vedeckoprakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy – 2013». – Dil 14. Psychologie a sociologie. Hudba a zivot: Praha. Publishing House «Education and Science» – С. 67-70 http://www.rusnauka.com/19_AND_2013/Psihologia/12_142212.doc.htm

2. Корнівська М.М. Молодь як основний реалізатор нової парадигми сучасної цивілізаційної освіти  // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14-15 жовтня 2013р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 359- 362.

 3. Корнівська М.М. Виховання нової генерації молоді – необхідна умова формування активної громадянської позиції // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько- правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.) – Чернігів: Черніг. нац. технол. Ун-т, 2015. – С. 370-375  http://www.stu.cn.ua/media/files/conference/aspekti15.pdf

4. Корнівська М.М., Костриж О. Ідентичність практичного психолога як складова професійної підготовки фахівця // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали IX Міжнародної науково–практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям.-Рівне:РВВ РДГУ.-2016. – С. 149-151.

 5. Корнівська М.М. Вплив особистісних характеристик на формування типів політичної свідомості студентської молоді //International Scientific-Practical Conference Actual question and problems of development of social: Conference Proceedings, June 28-30, Kielce: Holy Cross University, 2016 – p. 177-181

6. Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М. Забезпечення якості викладання прикладних психологічних дисциплін (на прикладі курсу «Експериментальна психологія») // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (26-28 жовтня 2017р.). – Чернівці, 2017. – С. 152-155.

7.  Корнівська М.М. Особливості підготовки студентів-психологів до роботи із кризами і травмами (на прикладі вивчення дисципліни «Кризове консультування») // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р., м. Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.102-106.

8. Гуцуляк Н.М., Душкевич М.М., Янкова А.Г. Взаємозв’язок між переживанням почуття самотності та типами міжособистісних стосунків у період середньої зрілості // Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 26-27 вересня 2019 р.) /СНУ ім. Лесі Українки; кафедра практичної та клінічної психології; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С.19-30.

Кушнір Ірина Георгіївна

1. Кушнір І.Г. Фактори прогнозування маніфестації супутньої патології нирок у хворих на ревматоїдний артрит/КулачекВ.Т., Березова М.С., Кушнір І.Г., Доцюк Л.Г. // Тези доповідей 85-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інновації в медицині» (24-25 березня 2016 р.) Івано-франківськ – С.238-239.

2. Кушнір І.Г. Особливості спрямованості особистості учнів підліткового та юнацького віку // в  матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні : тенденції, проблеми, перспективи», м.Київ – м.Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р. С.296.

3. Кушнір І.Г., Доцюк Л.Г. Вплив підвищення рівня дофаміну  в структурах головного мозку на циркадіанний ритм функціонального стану нирок // в матеріалах Всеукраїнської  науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 105-річчю від дня народження професора Я.Д.Кіршенблата, м.Чернівці, 5-6 жовтня 2017 р. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – 16 (3). – С.58.

4. Кушнір І.Г., Антипа М.І. Особливості типового стилю конфліктної поведінки підлітків з неблагополучних сімей // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р.,м.Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.48-52.

5. Кушнір І.Г., Кисельова О.В. Особливості материнських установок виховання в аспекті батьківсько-дитячих стосунків // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р.,м.Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.52-56.

Матейчук Наталія Георгіївна

1.Матейчук Н. Г. Креативність та соціально-психологічна адаптація у підлітковому та юнацькому віці / Н. Г. Матейчук // Матеріали I Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно- експериментальна робота в сучасній освіті» (18 квітня 2013 року) http://forum.ippobuk.cv.ua/images/Матейчук_ЧНУ.pdf

2. Матейчук Н. Г. Психологічні особливості прояву креативності у підлітковому віці / Н. Г. Матейчук // Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (30-31 березня 2014 року) // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 182-184. http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/406

Лісова Олена Сергіївна 

1. Лісова О.С. Личностные факторы психологической готовности к материнству современных молодых женщин //Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference “Aktuální vymoženosti vědy – 2013”. Díl 13. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 2013. – S.35 – 40.

2. Лісова О.С. Взаємозв’язок психологічних чинників терапевтичного середовища у клініці та комплаєнсу пацієнтів //Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Третьої міжнар. нуково-практ. конф. (Київ, 23-25 жовтня 2014 року) /За наук. ред. С.Д.Максименка, Б.С.Божука, Т.А.Тамакової. – К., 2014. – С. 63 – 65.

3. Лісова О.С., Павлинська Є.О. Індивідуально-психологічні фактори здорового сну сучасних студентів // Психологія: реальність і перспективи. Зб. наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 6. – Рівне: О.Зень, 2016. – С. 110 – 116.

4. Лісова О.С., Руснак О.М. Психоемоційний розвиток сучасних підлітків як один з показників якості освіти // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Мат. Міжнародної наук.-практ. конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017) – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С.298 – 302.

5. Лісова О.С., Гуцуляк М.В. Психологічні особливості копінг-стратегій військових, що проходять  службу у зоні АТО // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: Зб. матеріалів, доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Маріуполь, 28 лютого 2018). – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – С. 226 – 229.

6. Лісова О.С. Готовність сучасної молоді до звернення за психологічною допомогою і культура споживання психологічних послуг //Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. семінару “Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності”, 18 травня 2018 р., м. Чернівці / ред. кол. : Т. М. Титаренко (гол. ред.) та ін. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 154 с.

7. Лісова О.С. Показники психологічного здоров’я сучасної молодої української сім’ї. / О.С.Лісова // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції: Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості 29-30 березня 2018 р. – Луцьк, 2018.

8. Лісова О.С., Нечитайло Т.А., Фесун Г.С. Особливості прояву агресії у військовослужбовців у зв’язку з умовами служби і званням //Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи: Мат. Міжнародної науково-практ. конференції, 26-27 вересня 2019 р., м.Луцьк, СНУ /За заг. ред. М.І.Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 49 – 60

Нечитайло Тетяна Андріївна

  1. Т.А. Нечитайло, А.П. Слусаряк. Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників до ВНЗ// Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. – 2017. – с. 312-315.
  2. Т.А. Нечитайло, А.П. Слусаряк. Роль індивідуально-психологічної підготовки спортсмена у провідних видах діяльності // Молодий вчений. – 2018.- с.16-19.
  3. Т. А. Нечитайло, К. І. Пазюк. Подолання негативного сприйняття власної зовнішності у підлітків // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності : всеукраїнський науково-практичний семінар, тези доповідей. -2018. С. 56-59.
  4. Т.А. Нечитайло, О.С. Сера. Психологічний супровід адаптації дітей до першого року навчання // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності : всеукраїнський науково-практичний семінар, тези доповідей. -2018. С. 116-121.

  5. Фесун Г., Нечитайло Т. Психологічна готовність дитини до школи як передумова ефективної адаптації до навчання. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019р.). Чернівці, 2019. С. 278 – 281.
  6. Лісова О.С., Нечитайло Т.А., Фесун Г.С. Особливості прояву агресії у військовослужбовців у зв’язку з умовами служби і званням //Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи: Мат. Міжнародної науково-практ. конференції, 26-27 вересня 2019 р., м. Луцьк, СНУ /За заг. ред. М.І.Мушкевичю – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 49 – 60.

 Сімак Алла Анатоліївна

1. Сімак А. А.  Аналіз конструктивних та маніпулятивних технологій керування конфліктами  / А. А. Сімак. – Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – Київ.: Вид-во Національна служба посередництва і примирення «АДЕФ-Україна» 2015. – Вип.9-10 – С. 9 -19.

2. Сімак А. А. Дивергентність цінностей в структурі індивідуальної свідомості. // Материали VІ Міжнародна научна практична конференция ««Поглед въерху световната наука – 2015». Том 20. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 20 -23

3. Сімак А. А. Дисоціація ціннісного профілю підлітка в контексті внутрішнього конфлікту. // Материали VІ Міжнародна научна практична конференция ««Поглед въерху световната наука – 2015». Том 20. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С. 16 -20

4. Сімак А. А. Аналіз дисоціації ціннісного профілю в контексті внутрішнього вакууму. // Маterialy Мiedzynadowej naukowi-praktyczney konferencji «Nauka i opracowania – 2015 . – Przemysl. Nauka i stydia, 2015. – (http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2012 / Psihologia/ 77531.doc.htm)

5. Сімак А. А. Аксіопсихологічні предиктори копінг-поведінки у акцентуйованих підлітків // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.24. – Ч.1. – С. 194-200

6. Сімак А. А. Когнітивний модус копінгових дескрипторів в контексті їх адаптивних можливостей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.18. – Ч.2. – С. 66 – 72

7.  Сімак А. А. Актуалізація аксіопсихологічного потенціалу особистості в період життєвої кризи. / А. А. Сімак. – Вісник Одеського національного університету. Психологія. Том 17. Спеціальний Випуск 8. – Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві” 2015 р. – С. 213-223

Фесун Галина Стефанівна

1. Фесун Г. С., Мельник Т. А. Особенности переживания экзистенциального кризиса юношеского возраста / Г. Фесун, Мельник Т. А // Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения: ХІХ международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, 28.02.2014. –М.: Московский научный центр психологии и педагогики. – 96 с. – С. 10–14.

2. Фесун Г. С. Трансформація політичних ідеалів українців: реалії та перспективи / Г. Фесун // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квітня 2015 р., м. Чернівці / [відп. ред. В. П. Фісанов] – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 184 с. – С. 70 – 73.

3. Г. Фесун. Структура іміджу політика: технологічний аспект / Г. Фесун // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2017. – С. 321. – 336 с.

4. Г. Фесун. Соціально-психологічні аспекти формування іміджу політичного лідера в Україні / Г. Фесун // Психологічні основи здоровя, освіти, науки та самореалізації особистості: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 березня 2018. Луцьк.

5. Фесун Г.С., Гузак М. Теоретико – практичні аспекти самотності як соціально-психологічного явища » / Г.Фесун, М.Гузак // Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психологічна допомога особистості в складних обставинах життєдіяльності», 18 травня 2018р., м. Чернівці / ред. кол.: Т.М. Титаренко (гол. ред.) та ін.). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – С.26-29.

6. Фесун Г., Нечитайло Т. Психологічна готовність дитини до школи як передумова ефективної адаптації до навчання. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019р.). Чернівці, 2019. С. 278 – 281.

7. Лісова О.С., Нечитайло Т.А., Фесун Г.С. Особливості прояву агресії у військовослужбовців у зв’язку з умовами служби і званням //Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи: Мат. Міжнародної науково-практ. конференції, 26-27 вересня 2019 р., м. Луцьк, СНУ /За заг. ред. М.І.Мушкевичю – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 49 – 60.

Янкова Аріна Григорівна

1. Гуцуляк Н.М., Душкевич М.М., Янкова А.Г. Взаємозв’язок між переживанням почуття самотності та типами міжособистісних стосунків у період середньої зрілості // Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 26-27 вересня 2019 р.) /СНУ ім. Лесі Українки; кафедра практичної та клінічної психології; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С.19-30.

Ви тут: Головна » Матеріали всеукраїнських та міжнародних конференцій
Радчук Валентина Миколаївна

radchuk

 Завідувач кафедри практичної психології, доцент, кандидат психологічних наук. Працювала з 1994 р. на посаді асистента кафедри психології та соціології. З 2001 р. – доцент кафедри психології. Очолює кафедру з 2006 року.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості». Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних стосунків».

Науково-практичні інтереси: Психологічні детермінанти становлення сучасної молодої сім’ї.

Навчальні курси: “Психологія управління”, “Психологія конфліктів”, “Вступ до спеціальності”, “Психологія”, “Технологія  формування команд в організаціях”, “Гендерна психологія”.

×
Барабащук Ганна Володимирівна

barabachuk

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 року працює в ЧНУ ім. Юрія Федьковича, зокрема на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна ідентичність особистості як суб’єкта сімейних трансформацій».

Наукові інтереси: соціальна ідентичність особистості; вікові особливості формування соціальної ідентичності; проблематика сімейних трансформацій.

 Навчальні курси: “Психологія здоровя”, “Практикум з психології”, “Педагогічна психологія”, “Антропологія”.

×
Галичанська Альона Вікторівна

galychanska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 р., спершу на посаді асистента кафедри психології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї».

Науково-практичні інтереси: проблеми міжпоколінної взаємодії в умовах розширеної сім’ї, особливості психологічної сумісності в сім’ї, проблеми дослідження інтегративних характеристик сім’ї.

Навчальні курси: “Педагогічна психологія”, “Психологія супервізії” “Етнопсихологія”, “Психотерапія”, “Сімейне консультування”, “Психологія”, “Психологічні методи забезпечення ефективності  навчання”.

×
Голодрижук Анастасія Василівна

golodroguk

Асистент кафедри практичної психології. З 2004 р. по 2005 р. працювала лаборантом на кафедрі психології. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

З 2013 року – аспірант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Науково-практичні інтереси: вплив батьківських інтроектів на процес соціалізації та можливої десоціалізації особитості. Використання адекватних психотехнік в роботі з хибними дихотоміями як умова формування цілісної особистості. Вплив індивідуально-психологічних особливостей реципієнта на його інтерпретаційні можливості в процесі сприйняття витворів мистецтва.

Навчальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Психотехніки особистісного росту”, “Психологічні асекти арттерапії”, “Соціально-психологічний тренінг”, “Інтроспекційна психологія”, “Практикум з психології”, “Психологія роботи з дезадаптованими”.

×
Гуцуляк Наталія Михайлівна

guculiak

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. У період з 1997 р. по 2000 р. – аспірант кафедри психології та соціології. 2001–2003 рр. – асистент кафедри психології. З 2003 р. працює на посаді доцента кафедри практичної психології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків».

Науково-практичні інтереси: проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та умови її попередження й корекції.

Навчальні курси: “Психологія сім’ї”, “Основи наукового дослідження в практичній психології”, “Спецпрактикум з практичної психології”, “Методи дослідження особистості”, “Психологія сім’ї ”, “Експериментальна психологія”.

×
Канівець Тетяна Миколаївна

kanivets

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2001 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 р. – асистент кафедри психології.

З 2009 р. по 2013 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри».

Науково-практичні інтереси: психологічне забезпечення майбутньої професійної кар’єри, етапи розвитку кар’єри, особливості кар’єрного росту особистості.

Навчальні курси: «Загальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», «Практикум з психології», «Спецпрактикум з соціальної психології», «Педагогічна психологія».

×
Корнівська Мар’яна Михайлівна

kornivska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології. З 2013 працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

3 2009 р. по 2013 р. – аспірант лабораторії загальної та етнічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді».

Науково-практичні інтереси: особливості кризової інтервенції, психологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій, треніг спілкування, специфіка проведення тренінгових та терапевтичних груп.

Навчальні курси: “Тренінг спілкування”, “Основи психокорекції», “Експериментальна психологія”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Чинники успішного працевлаштування”, “Особисте кризове спілкування”.

×
Кушнір Ірина Георгіївна

kushnir

Професор кафедри практичної психології, доктор медичних наук.

Працює з 2003 року. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології імені О.О. Богомольця Національної Академії Наук України на тему: «Вплив зміни фото періодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної функції нирки».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок».

Науково-практичні інтереси: психофізіологія, нейрофізіологія, перинатальна психологія, патопсихологія.

Навчальні курси: “Патопсихологія”, “Психогенетика”, “Перинатальна психологія”, “Основи валеології”, “Вікова фізіологія та валелогія”, “Психофізіологія”, “Психологія аномального розвитку”, “Основи психогенетики”.

×
Лісова Олена Сергіївна

lisova

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 року. Навчання в аспірантурі – з 1997 року.

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу».

Науково-практичні інтереси: клінічна психологія (психологія лікувального процесу, психологія хворого, психологія стресових ситуацій), психологія здоров’я.

Навчальні курси: “Психогігієна”, “Спецпрактикум з реабілітаційної психології”, “Клінічна психологія”, “Психологічний супровід хворих”, “Основи антропогенезу”, “Психологія стресу та ПТСР”.

×
Лучак Тетяна Іванівна

lukach

Старший лаборант кафедри практичної психології. Працює з 2006 року.

Науково-практичні інтереси: причини сімейних конфліктів та способи їх подолання; психологічні причини сімейних криз та способи виходу з них; вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини.

×
Матейчук Наталія Георгіївна

mateichuk

Асистент кафедри практичної психології. З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології та соціології. З 1997 – асистент кафедри психології та соціології.

Науково-практичні інтереси: психологія креативності, психологічні закономірності й механізми розвитку творчої особистості, психологія спілкування, психологія сім’ї.

Навчальні курси: “Загальна психологія”, “Психологічні проблеми спілкування”, “Психологія управлінняі”, “Психологія спілкування”, “Педагогічна психологія”.

×
Нечитайло Тетяна Андріївна

nechytailo

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює 3 2003 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: «Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці»

Науково-практичні інтереси: вікова та педагогічна психологія, корекційно-розвивальна робота з підлітками, Арт-терапія.

Навчальні курси: “Психологічні аспекти ТОП”, “Психологічна експертиза”, “Діяльність службу телефону довіри”.

×
Сімак Алла Анатоліївна

simak

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 р. по 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри прикладної психології. З 2007 р. – асистент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів».

 

Науково-прикладні інтереси: проблеми динаміки аксіологічної сфери особистості в аверсивних умовах життєдіяльності; ентропія копінг-поведінки в складних життєвих ситуаціях, проблеми моделювання у дитини дисфункціональних скриптів та еманованого Его при транслюванні деструктивних посилань значимими фігурами, феномен ревіктимізації.

Навчальні курси: “Теорія і практика групової роботи ”, “Основи психокорекції», “Основи психотерапії та консультування”, “Теорія і практика психокорекції”, “Дитяча психотерапія”.

×
Фесун Галина Стефанівна

fesun

Асистент кафедри практичної психології, кандидат політологічних наук. З 2004 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 – асистент кафедри прикладної психології.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004-2010 рр.)».

Науково-практичні інтереси: Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми дослідження реклами. Роль ЗМІ у виборчому процесі. Політична реклама у виборчому процесі. Образ політичного лідера крізь призму засобів масової комунікації. Вплив національних особливостей, стереотипів, політичної культури українців на формування іміджу політичного лідера.

Навчальні курси: “Політична психологія”, “Психологія бізнесу”, “Психодіагностика”, “Психологія маркетингу і реклами”, “Психологія іміджу”.

×
Чернописький Олександр Миколайович

chornopuskuy

Асистент кафедри практичної психології. Працює з 2002 року кафедри психології.

Науково-практичні інтереси: проблема ефективності консультування як виду психологічної допомоги; особливості встановлення, підтримування та динаміки консультативного контакту під час консультативного процесу; особистісні риси, здібності консультанта як фактор його роботи; групова динаміка в контексті тренінгової роботи.

Навчальні курси: “Психодіагностика”, “Основи психологічного консультування”, “Основи психотерапії та консультування”, “Тренінг спілкування”, “Методи психотерапевтичної роботи”.

×
Чорней Марина Петрівна

chorney

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2013 року .

З 2010 по 2013 рік навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп»

Коло наукових інтересів: проблеми міжетнічного сприймання та інтерпретації зовнішності, крос-расового ефекту, побудови образу іншої людини, флеш-іміджу, расової та етнічної упередженості; проблеми психотерапевтичної допомоги особистості, кризового консультування.

Навчальні курси: “Тренінг психологічного спілкування”, “Дизайн психологічних досліджень”, “Психологія роботи з персоналом”, “Методи психотерапевтичної роботи”, “Основи психотерапії”, “Психологія співзалежності”.

×