Публікації у фахових виданнях

Радчук Валентина Миколаївна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Fesun, H., Nechytailo, T., Kanivets, T., Zhurat, Y., & Radchuk, V. (2020). The Correlation of Socio Psychological Factors with “Burnout’’ Syndrome in Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 294-311. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/322

Фахові видання

1. Радчук В.М., Сімак А.А. Підходи до вивчення сім’ї та шлюбу як психологічних феноменів//Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. -Київ, 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості . – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – 640 с.

2. Радчук В.М. Шлюбно-сімейні стосунки у предметному просторі психологічного дослідження// Теоретичні та прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. –  Луганськ, 2013.

3. Radczuk W. S. Socio-psychological potential of group integration processes in the intergeneration family interactions / W. S. Radczuk /2015./ 1 Miedzynarodowej Konferencji Naukowej http://medlib.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Psyhodiagnostyka-ilovepdf-compressed.pdf

4. Radchyk Valentina. Personal Subject Profile of Psychological Readiness to Marital Relationships. “Internetional Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) Volume 3 / Issue 5/ 2016. р.р.39-49

Барабащук Ганна Володимирівна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Dushkevych M., Barabashchuk H, Hutsuliak N. Peculiarities of student distance learning in emergency situation condition (2020). Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala12(1Sup2). 71-77. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2757/pdf

Фахові видання

1.Барабащук Г. В. Соціальна ідентичність особистості: теоретичний аналіз розвитку проблем / Г. В. Барабащук // Психологічні перспективи. – Луцьк : Вежа, 2014. – С. – 20-34. https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/128 https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/issue/view/9

2. Барабащук Г. В. Сімейна соціалізація як важлива передумова становлення особистості / Г. В. Барабащук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наукових праць. Вип 743. – Педагогіка та психологія. ‑  Чернівці : ЧНУ, 2015 ‑ С. 3-7.

Галичанська Альона Вікторівна

1. Галичанська А.В. Психосемантичні структури уявлень про родинну традицію трьох поколінь (за результатами факторного аналізу) / А.В. Галичанська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – Збірник статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч.3. – С. 312 – 320.

2. Галичанська А.В. Міжпоколінний конфлікт, як спосіб взаємодії представників різних поколінь у сім’ї / А.В. Галичанська // Наукові записки. Психологія та педагогіка. – Острог.: Вид-во Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – C. 35–39. http://eprints.oa.edu.ua/3071/

3. Галичанська А.В. Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї / А.В. Галичанська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. КНУ ім. Т.Г. Шевченка. –Київ: “ЛОГОС”,  2014. – Вип. 2 (23).– С. 49–55.  http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/newsfiles/akt_prob_23.pdf

4. Галичанська А.В.  Знання та уявлення про наявні родинні традиції / А.В. Галичанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 687: Педагогіка та психологія – С. 30–38.

5. Галичанська А.В. Конфліктність як вияв суперечливості становлення особистості підлітка в контексті його соціальної ситуації розвитку / А.В. Галичанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 680: Педагогіка та психологія – С. 18–27.

6. Галичанська А.В. Міжпоколінна взаємодія у складі соціальної ситуації розвитку підлітка: тенденції узгодження та розузгодження / А.В. Галичанська //, Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 743: Педагогіка та психологія – С. 33–37.

Голодрижук Анастасія Василівна

1.Голодрижук А.В. Особливості взаємодії в діаді «мати-дитина» в умовах материнської депривації. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. С. 47-51.

2.Голодрижук А.В. Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків: теоретичний аналіз / А.В. Голодрижук / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць КНУ ім. Т.Г. Шевченка. К. 2014 №2 (23) 2014. Вид-во “ЛОГОС”. http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/251

 Гуцуляк Наталія Михайлівна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Dushkevych M., Barabashchuk H, Hutsuliak N. Peculiarities of student distance learning in emergency situation condition (2020). Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala12(1Sup2). 71-77. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2757/pdf

Фахові видання

1. Гуцуляк Н.М., Тимошук С.В. Трактування поняття самотності у психології // Студентські наукові записки. Випуск 1: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141-145. http://www.snt.npu.edu.ua/naukovi-vydannia

2. Mariana Kornivska, Nataliia Guzuliak. Formation peculiarities of the emotional component of moral consciousness of preschool children. //  15th Edition of the International Conference on Sciences of Education, Studies and Current Trends in Science of Education, ICSED 2017, 9-10 June 2017, Suceava (Romania), Suceava,.- 2017. – p.p. 206-212. http://lumenpublishing.com/proceedings/wp-content/uploads/2017/12/LUMEN-Proceedings_ICSED2017_206-212.pdf

3. Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М., Матейчук Н.Г. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  2018. – № 1 (12). – С. 17-26. http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i12/n12/4.pdf

4. Гуцуляк Н.М., Курилюк-Делчева Н.В. Суб’єктивне відчуття самотності осіб похилого віку // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 11 / Упоряд.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2018. – С. 103-108.   https://prap.rv.ua/index.php/prap_rv/article/view/15

5.  Гуцуляк Н.М., Душкевич М.М., Янкова А.Г. Взаємозв’язок психоемоційного вигорання ти схильності до конфліктної поведінки у військослужбовців державної прикордонної служби України // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – №4,Т. 2. – С. 121-128.  http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/4-2_2019.pdf

Канівець Тетяна Миколаївна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Kanivets T., Moseichuk Yu., Zoriy Ya., at all. Age peculiarities of the development of coordination abilities in children of primary school age in the process of physical education / Moseichuk Yu., Zoriy Ya., Kanivets T. at all. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol.20 (2), Art 92, pp. 630 – 634, 2020.
  2. Fesun, H., Nechytailo, T., Kanivets, T., Zhurat, , & Radchuk, V. (2020). The Correlation of Socio Psychological Factors with “Burnout’’ Syndrome in Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 294-311. ISSN: 2066-7329 / e-ISSN: 2067-9270 Web of Science (WOS) https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/322
  3. Tetiana Kanivets, Halyna FesunInfluence of personal characteristics on occurrence and development of emotional burnout / 10 september 2018, Stefan cel Mare University of Peteti, Romania, EDU WORLD The 8th International Conference. / The European proceeding of social and behavioral sciences EpSBS. Vol. LXVII. e-ISSN 2357-1330 P. 204-213. https://www.futureacademy.org.uk/library

Фахові видання

1.  Канівець Т.М. Особливості формування психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри / Т.М. Канівець, // науковий журнал №1 Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. / К.: 2015. – 168с. С. 69-77.   http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Tipuss/2012_4/Karam.pdf

2. Канівець Т.М. Мотиви здійснення майбутньої професійної кар’єри студентами вищих навчальних закладів / Т.М. Канівець, // науковий журнал №2 Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. / К.: 2015. – 108с. С. 27-35.  http://orgpsy-journal.in.ua/files/pdf/zhurnal_2_1429015677.pdf#page=27

3. Канівець Т.М. Психологічні особливості професійної кар’єри особистості / Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 743. С. 90-94.

4. Tetiana Kanivets Society’s Reguirements for Counseling Psychologists’ Professionalism / Studies and Current Trends in Science of Education Suceava, – Romani 2017. P. 230-235 (12-13 MAY 2016).  https://lumenpublishing.com/proceedings/wp-content/uploads/2017/12/LUMEN-Proceedings_ICSED2017_230-235.pdf

5. Т. Kanivets, H. Fesun. Socio-psychological determinants оf the “burnout” syndrome in teachers. Педагогически Алманах: е издание на Педагогически ед.рсит при Великотърновския ед.рсит «Св. ед. Кирил и Методий». 2018, Том 26 / Брой 2. P. 172-177.  http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol26/iss2/12

6. Канівець Т.М., Фесун Г.С. Загальний показник психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри // Організаційна психологія. Економічна психологія.: Науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки., Київ – 2019. –№ 1 (16) – С. 14-21.   http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i51/3.pdf

7.  Канівець Т.М., Фесун Г.С., Нечитайло Т.А. Психологічна допомога дітям в адаптації до першого року навчання / Науковий журнал «Молодий вчений», №7.1 (71.1) липень 2019 р. С. 45-47.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/10.pdf

8. Канівець Т.М., Фесун Г.С., Нечитайло Т.А. Взаємозв’язок компонентів синдрому «професійного вигорання» з особливостями сімейного статусу в педагогів / Науковий журнал «Психологічні перспективи». Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Східноєвропейський націон. уні-т ім. Л. Українки, м. Луцьк. Вип.34. (26-27 вересня 2019 р.) С. 232-248. https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/583

8. Канівець Т.М., Фесун Г.С. Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки., Київ – 2019.- Т. 1. – Вип. 51. – С. 3-9. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i51/3.pdf

9. Канівець Т.М., Путятіна Г.М., Гауряк О.Д. Вплив уроків фізичної культури із застосуванням оздоровчих технологій на рівень знань з оздоровчої фізичної культури та фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку / Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Випуск 22, Том 4. – 2020 р. С. 105-10.

10. Канівець Т.М., Журат Ю., Тернавська Т., Фесун Г. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в діяльності ЦСССДМ. Journal «Science Rise: Pedagogical Education» №3 (36) 2020, pp. 42-46.

Душкевич (Корнівська) Мар’яна Михайлівна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Dushkevych M., Barabashchuk H, Hutsuliak N. Peculiarities of student distance learning in emergency situation condition (2020). Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala12(1Sup2). 71-77. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2757/pdf

Фахові видання

1. Корнівська М.М. Особливості конфігурації структурних складових політичної свідомості до початку Революції Гідності /М.М. Корнівська //Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. С. 119 – 123.

2. Mariana Kornivska, Nataliia Guzuliak. Formation peculiarities of the emotional component of moral consciousness of preschool children. //  15th Edition of the International Conference on Sciences of Education, Studies and Current Trends in Science of Education, ICSED 2017, 9-10 June 2017, Suceava (Romania), Suceava,.- 2017. – p.p. 206-212. http://lumenpublishing.com/proceedings/wp-content/uploads/2017/12/LUMEN-Proceedings_ICSED2017_206-212.pdf

3. Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М., Матейчук Н.Г. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  2018. – № 1 (12). – С. 17-26. http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i12/n12/4.pdf

4. Душкевич М.М., Глущенко М.О. Особливості Я-концепції особистості, яка пережила інцест // Молодий вчений. – 2019. – № №7 (71). – С. 24-28.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/6.pdf

5. Гуцуляк Н.М., Душкевич М.М., Янкова А.Г. Взаємозв’язок психоемоційного вигорання та схильності до конфліктної поведінки у військослужбовців державної прикордонної служби України // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – №4,Т. 2. – С. 121-128.  http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/25.pdf

6. Душкевич М., Глущенко М. Репрезентація образу Я в жінок, які зазнали інцесту. Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 2020. № 16. С. 134-140. http://habitus.od.ua/journals/2020/16-2020/23.pdf

Кушнір Ірина Георгіївна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

1. Galan, Y., Ivanchuk, M., Kushnir, I., Svarychevska, A., Koshura, A., Baіdіuk, M., Olenayarmak. The factor structure of the physical condition of the 13 year-old young men going in orienteering (2019) Journal of Physical Education and Sport, 19 (2), статья № 179, pp. 1236-1241. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069719547&doi=10.7752%2fjpes.2019.02179&partnerID=40&md5=56faf378a585414fafd451284e0862f1 DOI: 10.7752/jpes.2019.02179

2. Galan, Y., Korzh, Y., Zavgorodnia, T., Strazhnikova, I., Kushnir, I., Shestobuz, O., Yarmak, O., Tsybanyuk, O., Kozhokar, M. Corrrection of the psychophysiological state of young men aged 11-12 years by means of hiking tourism. (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19, статья № 318, pp. 2120-2126. https://efsupit.ro/images/stories/november2019/Art%20318.pdf https://www2.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=recordpage

3. Galan, Y., Moseichuk, Y., Kushnir, I., Lohush, L., Dotsyuk, L., Koshura, A., Potop, V., Yarmak, O. Assessment of the functional state and physical performance of young men aged 14-16 years in the process of orienteering training.  (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19, статья № 319, pp. 2127-213.  https://efsupit.ro/images/stories/november2019/Art%20319.pdf https://www2.scopus.com/sourceid/19900191849?origin=recordpage

Фахові видання

1. Кушнір І.Г. Особливості міжособистісної взаємодії студентів першгог курсу спеціальності «фізична реабілітація» /І.Г.Кушнір, Л.Г.Доцюк// Молодий вчений 2018 – 2018. – №3.3(55.3) – С.149-152.  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/40.pdf

Лісова Олена Сергіївна

1. Лісова О.С. Психологічні аспекти соматичного здоров’я учителів початкових класів //Наук. вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 687. – С. 80 – 89.

2. Лісова О.С., Гаврилюк Н.В. Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і ДПК //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. КНУ ім. Тараса Шевченка. – № 2 (23). – 2014. – С. 154 – 161. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/268

3. Лісова О.С., Павлинська Є.О. Індивідуально-психологічні фактори здорового сну сучасних студентів // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 6 – Рівне: О. Зень , 2016 – С. 110-116.

Матейчук Наталія Георгіївна

1.Гуцуляк Н.М., Корнівська М.М., Матейчук Н.Г. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО // Організаційна психологія. Економічна психологія. –  2018. – № 1 (12). – С. 17-26.  http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i12/n12/4.pdf

Нечитайло Тетяна Андріївна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Fesun, H., Nechytailo, T., Kanivets, T., Zhurat, , & Radchuk, V. (2020). The Correlation of Socio Psychological Factors with “Burnout’’ Syndrome in Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 294-311. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/322

Фахові видання

1. Нечитайло Т.А., Слусаряк А.П. Роль індивідуально-психологічної підготовки спортсмена у провідних видах діяльності // Молодий вчений. – 2018.- с.16-19.  http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3.3/5.pdf

2. Фесун Г., Нечитайло Т., Канівець Т. Психологічна допомога дітям в адаптації до першого року навчання / Науковий журнал «Молодий вчений», №7.1 (71.1) липень 2019 р. С. 45-47.

3. Фесун Г., Нечитайло Т.А., Канівець Т.М. Взаємозв’язок компонентів синдрому «професійного вигорання» з особливостями сімейного статусу у педагогів. Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал «Психологічні перспективи». м. Луцьк, 26-27 вересня 2019 р. С. 68-74.

4. Nechytailo Dmitro, Miheeva Tetiana, Nechytailo Tetiana. Phsychological influence on the level of blood pressure in school-age children on the background of renal pathology. The European Journal of Technical and Natural Sciences. 2019. 2. P. 30-32. ISSN 2414-2352 https://ppublishing.org/upload/iblock/153/EJT-2_2019.pd

5. Nechytailo D. Yu., Miheeva T.M., Nechytailo T.A. Pecularities of arterial hypertension, taking into account psychological influence, in school-age children on the background of renal pathology. Scientific jornal “Fundamentalis scientiam”. 2019. 27. P.45-47. ISSN 1817-5368http://fundamentalis.org/wp-content/uploads/2019/04/Fundamentalis_27.pdf

Сімак Алла Анатоліївна

1.Сімак А. А. , Радчук  В. М.  Підходи до вивчення сім’ї та шлюбу як психологічних феноменів / А. А. Сімак,  Радчук  В. М. //  Актуальні проблеми психології:. Збірник наукових праць  Інституту психології імені Г.С.Костюка. – Том 11. – Випуск 7. – Частина 2 . –  «Психологія особистості. Психологічна допомога особистості» . – Київ, Ніжин.: П.П.Лисенко М.М.,  2013 р. – С. 289  – 297.

2.Сімак А. А. Порівняльний аналіз концептуальних поглядів психологічної готовності молоді до шлюбно-сімейних стосунків/ А. А. Сімак, В.М. Радчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 36. – Ч.1. – С. 263-268

3.Сімак А. А. Експлікація аксіопсихологічних конструктів-дискримінантних предикторів копінг-поведінки /  А. А. Сімак. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – Том 2. Випуск 105. – «Треті Сіверянські соціально-психологічні читання» 2014 р. – С. 117 – 122.

4.Сімак А. А. Аналіз когнітивних дескрипторів в рамках преференційного стилю подолання / А.А. Сімак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.38 . – Ч.1. – С. 8-14

5.Сімак А. А. Інтенція базових копінг-стратегій у молодших та старших підлітків / А.А. Сімак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.24. – Ч.1. – С. 193-199

6.Сімак А. А. Когнітивний модус копінгових дескрипторів в контексті їх адаптивних можливостей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2015. – Вип.23. – Ч.1. – С. 66 – 73

7.Сімак А. А. Аксіопсихологічні предиктори копінг-поведінки у акцентуйованих підлітків // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2015. – Вип.23. – Ч.1. – С. 66 – 73

Фесун Галина Стефанівна

Видання, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science (WoS)

  1. Fesun, H., Nechytailo, T., Kanivets, T., Zhurat, , & Radchuk, V. (2020). The Correlation of Socio Psychological Factors with “Burnout’’ Syndrome in Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 294-311. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/322

2. H. Fesun. Relationship between the syndrome of emotional burnout and characterological qualities of a person, comparative aspect / Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Vol 11, No 1 (2019).Р. 57-72. http://dx.doi.org/10.18662/rrem/96https://www.revistacomunicar.com/index.php?ranking-revistas-esci-country-view=RO#Communication

3. Tetiana Kanivets, Halyna Fesun, Influence of personal characteristics on occurrence and development of emotional burnout / 10 september 2018, Stefan cel Mare University of Peteti, Romania, EDU WORLD The 8th International Conference. / The European proceeding of social and behavioral sciences EpSBS. Vol. LXVII. e-ISSN 2357-1330 P. 204-213. https://www.futureacademy.org.uk/library

Фахові видання

1. Фесун Г. С. Стан та тенденції зміни політичних ідеалів українців (на прикладі Чернівецької області) / Г. Фесун // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Вип. 743. – Чернівці, 2015. – 310 с. – С. 261-268.

2. Фесун Г.С. Теоретико-методологічні проблеми аналізу ролі політичного ідеалу в системі психологічних знань / Г.Фесун // Київ, Університет «Україна», 2016. Український науковий журнал. Освіта регіону, 2016. ‒ № 1. – C. 75–80.

3. Т. Kanivets, H. Fesun. Socio-psychological determinants оf the “burnout” syndrome in teachers. Педагогически Алманах: е издание на Педагогически ед.рсит при Великотърновския ед.рсит «Св. ед. Кирил и Методий». 2018, Том 26 / Брой 2. P. 172-177.   http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol26/iss2/12

4. H. Fesun, Fedirchyk, Oliynyk Socio-psychological aspects of forming leader’s image / International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) . Volume 6 / Issue 11/ 2019. 27-35.

5. Канівець Т.М., Фесун Г.С. Загальний показник психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри // Організаційна психологія. Економічна психологія.: Науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки., Київ – 2019. –№ 1 (16) – С. 14-21.

6. Канівець Т.М., Фесун Г.С., Нечитайло Т.А. Психологічна допомога дітям в адаптації до першого року навчання / Науковий журнал «Молодий вчений», №7.1 (71.1) липень 2019 р. С. 45-47. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/10.pdf

7. Канівець Т.М., Фесун Г.С., Нечитайло Т.А. Взаємозв’язок компонентів синдрому «професійного вигорання» з особливостями сімейного статусу в педагогів / Науковий журнал «Психологічні перспективи». Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Східноєвропейський націон. уні-т ім. Л. Українки, м. Луцьк. Вип.34. (26-27 вересня 2019 р.) С. 232-248. https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/583

8. Канівець Т.М., Фесун Г.С. Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки., Київ – 2019.- Т. 1. – Вип. 51. – С. 3-9. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i51/3.pdf

9. Канівець Т.М., Журат Ю., Тернавська Т., Фесун Г. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в діяльності ЦСССДМ. Journal «Science Rise: Pedagogical Education» №3 (36) 2020, pp. 42-46.

 

Чорней Марина Петрівна

1.Kovalenko A., Surudzhii M. Cross-race effect: the role of social and individual factors in face recognition process // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2014. – V. 114. – Р. 136-140. – DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.673. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. –  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053123 /

2.Chorney M. The peculiarities of interethnic appearance perception / M.Chorney // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2014. – V.159. – р.р.452-456. –        doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.406. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065367http://

3.Chorney M. The factors of face perception and recognition of distant ethnic groups / M.Chorney // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2015. – V.190. – р.р.234-240. –        doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.406. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032346

4. Surudzhii M. Р. The recognizing faces’ peculiarities of own and other ethnic groups / М. Р. Surudzhii  // European  Science  and  Technology. – Munich, 2013. – 4th edition. – Vol. II. – Р. 610-613.

Янкова Аріна Григорівна

1.Гуцуляк Н.М., Душкевич М.М., Янкова А.Г. Взаємозв’язок психоемоційного вигорання ти схильності до конфліктної поведінки у військослужбовців державної прикордонної служби України // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – №4,Т. 2. – С. 121-128. http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2019/part_2/25.pdf

Ви тут: Головна » Публікації у фахових виданнях
Радчук Валентина Миколаївна

radchuk

 Завідувач кафедри практичної психології, доцент, кандидат психологічних наук. Працювала з 1994 р. на посаді асистента кафедри психології та соціології. З 2001 р. – доцент кафедри психології. Очолює кафедру з 2006 року.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості». Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних стосунків».

Науково-практичні інтереси: Психологічні детермінанти становлення сучасної молодої сім’ї.

Навчальні курси: “Психологія управління”, “Психологія конфліктів”, “Вступ до спеціальності”, “Психологія”, “Технологія  формування команд в організаціях”, “Гендерна психологія”.

×
Барабащук Ганна Володимирівна

barabachuk

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 року працює в ЧНУ ім. Юрія Федьковича, зокрема на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна ідентичність особистості як суб’єкта сімейних трансформацій».

Наукові інтереси: соціальна ідентичність особистості; вікові особливості формування соціальної ідентичності; проблематика сімейних трансформацій.

 Навчальні курси: “Психологія здоровя”, “Практикум з психології”, “Педагогічна психологія”, “Антропологія”.

×
Галичанська Альона Вікторівна

galychanska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 р., спершу на посаді асистента кафедри психології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї».

Науково-практичні інтереси: проблеми міжпоколінної взаємодії в умовах розширеної сім’ї, особливості психологічної сумісності в сім’ї, проблеми дослідження інтегративних характеристик сім’ї.

Навчальні курси: “Педагогічна психологія”, “Психологія супервізії” “Етнопсихологія”, “Психотерапія”, “Сімейне консультування”, “Психологія”, “Психологічні методи забезпечення ефективності  навчання”.

×
Голодрижук Анастасія Василівна

golodroguk

Асистент кафедри практичної психології. З 2004 р. по 2005 р. працювала лаборантом на кафедрі психології. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

З 2013 року – аспірант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Науково-практичні інтереси: вплив батьківських інтроектів на процес соціалізації та можливої десоціалізації особитості. Використання адекватних психотехнік в роботі з хибними дихотоміями як умова формування цілісної особистості. Вплив індивідуально-психологічних особливостей реципієнта на його інтерпретаційні можливості в процесі сприйняття витворів мистецтва.

Навчальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Психотехніки особистісного росту”, “Психологічні асекти арттерапії”, “Соціально-психологічний тренінг”, “Інтроспекційна психологія”, “Практикум з психології”, “Психологія роботи з дезадаптованими”.

×
Гуцуляк Наталія Михайлівна

guculiak

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. У період з 1997 р. по 2000 р. – аспірант кафедри психології та соціології. 2001–2003 рр. – асистент кафедри психології. З 2003 р. працює на посаді доцента кафедри практичної психології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків».

Науково-практичні інтереси: проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та умови її попередження й корекції.

Навчальні курси: “Психологія сім’ї”, “Основи наукового дослідження в практичній психології”, “Спецпрактикум з практичної психології”, “Методи дослідження особистості”, “Психологія сім’ї ”, “Експериментальна психологія”.

×
Канівець Тетяна Миколаївна

kanivets

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2001 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 р. – асистент кафедри психології.

З 2009 р. по 2013 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри».

Науково-практичні інтереси: психологічне забезпечення майбутньої професійної кар’єри, етапи розвитку кар’єри, особливості кар’єрного росту особистості.

Навчальні курси: «Загальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», «Практикум з психології», «Спецпрактикум з соціальної психології», «Педагогічна психологія».

×
Корнівська Мар’яна Михайлівна

kornivska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології. З 2013 працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

3 2009 р. по 2013 р. – аспірант лабораторії загальної та етнічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді».

Науково-практичні інтереси: особливості кризової інтервенції, психологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій, треніг спілкування, специфіка проведення тренінгових та терапевтичних груп.

Навчальні курси: “Тренінг спілкування”, “Основи психокорекції», “Експериментальна психологія”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Чинники успішного працевлаштування”, “Особисте кризове спілкування”.

×
Кушнір Ірина Георгіївна

kushnir

Професор кафедри практичної психології, доктор медичних наук.

Працює з 2003 року. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології імені О.О. Богомольця Національної Академії Наук України на тему: «Вплив зміни фото періодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної функції нирки».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок».

Науково-практичні інтереси: психофізіологія, нейрофізіологія, перинатальна психологія, патопсихологія.

Навчальні курси: “Патопсихологія”, “Психогенетика”, “Перинатальна психологія”, “Основи валеології”, “Вікова фізіологія та валелогія”, “Психофізіологія”, “Психологія аномального розвитку”, “Основи психогенетики”.

×
Лісова Олена Сергіївна

lisova

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 року. Навчання в аспірантурі – з 1997 року.

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу».

Науково-практичні інтереси: клінічна психологія (психологія лікувального процесу, психологія хворого, психологія стресових ситуацій), психологія здоров’я.

Навчальні курси: “Психогігієна”, “Спецпрактикум з реабілітаційної психології”, “Клінічна психологія”, “Психологічний супровід хворих”, “Основи антропогенезу”, “Психологія стресу та ПТСР”.

×
Лучак Тетяна Іванівна

lukach

Старший лаборант кафедри практичної психології. Працює з 2006 року.

Науково-практичні інтереси: причини сімейних конфліктів та способи їх подолання; психологічні причини сімейних криз та способи виходу з них; вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини.

×
Матейчук Наталія Георгіївна

mateichuk

Асистент кафедри практичної психології. З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології та соціології. З 1997 – асистент кафедри психології та соціології.

Науково-практичні інтереси: психологія креативності, психологічні закономірності й механізми розвитку творчої особистості, психологія спілкування, психологія сім’ї.

Навчальні курси: “Загальна психологія”, “Психологічні проблеми спілкування”, “Психологія управлінняі”, “Психологія спілкування”, “Педагогічна психологія”.

×
Нечитайло Тетяна Андріївна

nechytailo

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює 3 2003 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: «Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці»

Науково-практичні інтереси: вікова та педагогічна психологія, корекційно-розвивальна робота з підлітками, Арт-терапія.

Навчальні курси: “Психологічні аспекти ТОП”, “Психологічна експертиза”, “Діяльність службу телефону довіри”.

×
Сімак Алла Анатоліївна

simak

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 р. по 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри прикладної психології. З 2007 р. – асистент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів».

 

Науково-прикладні інтереси: проблеми динаміки аксіологічної сфери особистості в аверсивних умовах життєдіяльності; ентропія копінг-поведінки в складних життєвих ситуаціях, проблеми моделювання у дитини дисфункціональних скриптів та еманованого Его при транслюванні деструктивних посилань значимими фігурами, феномен ревіктимізації.

Навчальні курси: “Теорія і практика групової роботи ”, “Основи психокорекції», “Основи психотерапії та консультування”, “Теорія і практика психокорекції”, “Дитяча психотерапія”.

×
Фесун Галина Стефанівна

fesun

Асистент кафедри практичної психології, кандидат політологічних наук. З 2004 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 – асистент кафедри прикладної психології.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004-2010 рр.)».

Науково-практичні інтереси: Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми дослідження реклами. Роль ЗМІ у виборчому процесі. Політична реклама у виборчому процесі. Образ політичного лідера крізь призму засобів масової комунікації. Вплив національних особливостей, стереотипів, політичної культури українців на формування іміджу політичного лідера.

Навчальні курси: “Політична психологія”, “Психологія бізнесу”, “Психодіагностика”, “Психологія маркетингу і реклами”, “Психологія іміджу”.

×
Чернописький Олександр Миколайович

chornopuskuy

Асистент кафедри практичної психології. Працює з 2002 року кафедри психології.

Науково-практичні інтереси: проблема ефективності консультування як виду психологічної допомоги; особливості встановлення, підтримування та динаміки консультативного контакту під час консультативного процесу; особистісні риси, здібності консультанта як фактор його роботи; групова динаміка в контексті тренінгової роботи.

Навчальні курси: “Психодіагностика”, “Основи психологічного консультування”, “Основи психотерапії та консультування”, “Тренінг спілкування”, “Методи психотерапевтичної роботи”.

×
Чорней Марина Петрівна

chorney

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2013 року .

З 2010 по 2013 рік навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп»

Коло наукових інтересів: проблеми міжетнічного сприймання та інтерпретації зовнішності, крос-расового ефекту, побудови образу іншої людини, флеш-іміджу, расової та етнічної упередженості; проблеми психотерапевтичної допомоги особистості, кризового консультування.

Навчальні курси: “Тренінг психологічного спілкування”, “Дизайн психологічних досліджень”, “Психологія роботи з персоналом”, “Методи психотерапевтичної роботи”, “Основи психотерапії”, “Психологія співзалежності”.

×