Публікації у фахових виданнях

Радчук Валентина Миколаївна

1. Радчук В.М., Сімак А.А. Підходи до вивчення сім’ї та шлюбу як психологічних феноменів//Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. -Київ, 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості . – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – 640 с.

2. Радчук В.М. Шлюбно-сімейні стосунки у предметному просторі психологічного дослідження// Теоретичні та прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. –  Луганськ, 2013.

Галичанська Альона Вікторівна

1. Галичанська А.В. Психосемантичні структури уявлень про родинну традицію трьох поколінь (за результатами факторного аналізу) / А.В. Галичанська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – Збірник статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч.3. – С. 312 – 320.

2. Галичанська А.В. Міжпоколінний конфлікт, як спосіб взаємодії представників різних поколінь у сім’ї / А.В. Галичанська // Наукові записки. Психологія та педагогіка. – Острог.: Вид-во Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – C. 35–39. http://eprints.oa.edu.ua/3071/

3. Галичанська А.В. Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї / А.В. Галичанська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. КНУ ім. Т.Г. Шевченка. –Київ: “ЛОГОС”,  2014. – Вип. 2 (23).– С. 49–55.  http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/newsfiles/akt_prob_23.pdf

4. Галичанська А.В.  Знання та уявлення про наявні родинні традиції / А.В. Галичанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 687: Педагогіка та психологія – С. 30–38.

5. Галичанська А.В. Конфліктність як вияв суперечливості становлення особистості підлітка в контексті його соціальної ситуації розвитку / А.В. Галичанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 680: Педагогіка та психологія – С. 18–27.

6. Галичанська А.В. Міжпоколінна взаємодія у складі соціальної ситуації розвитку підлітка: тенденції узгодження та розузгодження / А.В. Галичанська //, Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 743: Педагогіка та психологія – С. 33–37.

Голодрижук Анастасія Василівна

1.Голодрижук А.В. Особливості взаємодії в діаді «мати-дитина» в умовах материнської депривації. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. С. 47-51.

2.Голодрижук А.В. Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків: теоретичний аналіз / А.В. Голодрижук / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць КНУ ім. Т.Г. Шевченка. К. 2014 №2 (23) 2014. Вид-во “ЛОГОС”. http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/251

 Гуцуляк Наталія Михайлівна

1. Гуцуляк Н.М., Тимошук С.В. Трактування поняття самотності у психології // Студентські наукові записки. Випуск 1: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141-145. http://www.snt.npu.edu.ua/naukovi-vydannia

2. Mariana Kornivska, Nataliia Guzuliak. Formation peculiarities of the emotional component of moral consciousness of preschool children. “INTERNATIONALIZATION FOR TRAINING AND RESEARCH IN
SCIENCES OF EDUCATION – 2016” (ICSED 2016), Ștefan cel Mare“University of Suceava, Romania.

Канівець Тетяна Миколаївна

1.Чуйко Г.В., Канівець Т.М. Психологічні особливості моральності першокурсників / Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / (ред. кол. : С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.). – К. – Алчевськ : ЛАДО, 2013. Т.І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – 2013. – Вип. 39. – 178с. С. 165-168. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i39/39.pdf

2. Карамушка Л.М., Канівець Т.М. Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники розвитку, умови формування // Т.М. Канівець, Карамушка Л.М. / Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 16. – К., 2013. – 298 с. С. 211-219

3. Канівець Т.М. Особливості розвитку психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар’єри // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: тези ІХ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Алчевськ: ДонДТУ; 2013. – 160 с. С. 50-51.

4.  Канівець Т.М. Особливості формування психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри / Т.М. Канівець, // науковий журнал №1 Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. / К.: 2015. – 168с. С. 69-77.  http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Tipuss/2012_4/Karam.pdf

5. Канівець Т.М. Мотиви здійснення майбутньої професійної кар’єри студентами вищих навчальних закладів / Т.М. Канівець, // науковий журнал №2 Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України Організаційна психологія. Економічна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. / К.: 2015. – 108с. С. 27-35. http://orgpsy-journal.in.ua/files/pdf/zhurnal_2_1429015677.pdf#page=27

Корнівська Мар’яна Михайлівна

1. Корнівська М.М. Особливості конфігурації структурних складових політичної свідомості до початку Революції Гідності /М.М. Корнівська //Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. С. 119 – 123

2. Mariana Kornivska, Nataliia Guzuliak. Formation peculiarities of the emotional component of moral consciousness of preschool children. “INTERNATIONALIZATION FOR TRAINING AND RESEARCH IN
SCIENCES OF EDUCATION – 2016” (ICSED 2016), Ștefan cel Mare“University of Suceava, Romania.

Кушнір Ірина Георгіївна

1. Кушнір І.Г. Особливості оцінки якості життя у нефрологічних хворих/ І.Г.Кушнір // Актуальні проблеми психології. Т.11 Психологія особистості. Психологічна допомога особистості.– 2013. – Вип. 7. – Ч.1. – С. 565-571

2. Кушнір І.Г. Патогенетичні механізми гломеруло-тубулярного та тубуло-тубулярного балансу при експериментальному нефриті / Л. Г. Доцюк, О. В. Кокощук, І. Г. Кушнір, Г. І. Кокощук // Український журнал нефрології та діалізу – 2013. – № 1, додаток до №3 (39). – С. 53-55. http://irbis.bsmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=S&I21DBN=MEDLIBP&P21DBN=MEDLIBP&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3ES%3D%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%A2%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=10

Лісова Олена Сергіївна

1. Лісова О.С. Психологічні аспекти соматичного здоров’я учителів початкових класів //Наук. вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 687. – С. 80 – 89.

2. Лісова О.С., Гаврилюк Н.В. Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і ДПК //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. КНУ ім. Тараса Шевченка. – № 2 (23). – 2014. – С. 154 – 161. http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/268

Сімак Алла Анатоліївна

1.Сімак А. А. , Радчук  В. М.  Підходи до вивчення сім’ї та шлюбу як психологічних феноменів / А. А. Сімак,  Радчук  В. М. //  Актуальні проблеми психології:. Збірник наукових праць  Інституту психології імені Г.С.Костюка. – Том 11. – Випуск 7. – Частина 2 . –  «Психологія особистості. Психологічна допомога особистості» . – Київ, Ніжин.: П.П.Лисенко М.М.,  2013 р. – С. 289  – 297.

2.Сімак А. А. Порівняльний аналіз концептуальних поглядів психологічної готовності молоді до шлюбно-сімейних стосунків/ А. А. Сімак, В.М. Радчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 36. – Ч.1. – С. 263-268

3.Сімак А. А. Експлікація аксіопсихологічних конструктів-дискримінантних предикторів копінг-поведінки /  А. А. Сімак. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – Том 2. Випуск 105. – «Треті Сіверянські соціально-психологічні читання» 2014 р. – С. 117 – 122.

4.Сімак А. А. Аналіз когнітивних дескрипторів в рамках преференційного стилю подолання / А.А. Сімак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.38 . – Ч.1. – С. 8-14

5.Сімак А. А. Інтенція базових копінг-стратегій у молодших та старших підлітків / А.А. Сімак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.24. – Ч.1. – С. 193-199

6.Сімак А. А. Когнітивний модус копінгових дескрипторів в контексті їх адаптивних можливостей // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2015. – Вип.23. – Ч.1. – С. 66 – 73

7.Сімак А. А. Аксіопсихологічні предиктори копінг-поведінки у акцентуйованих підлітків // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2015. – Вип.23. – Ч.1. – С. 66 – 73

Фесун Галина Стефанівна

1. Фесун Г. С. Стан та тенденції зміни політичних ідеалів українців (на прикладі Чернівецької області) / Г. Фесун // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. – Вип. 743. – Чернівці, 2015. – 310 с. – С. 261-268.

2. Фесун Г.С. Теоретико-методологічні проблеми аналізу ролі політичного ідеалу в системі психологічних знань / Г.Фесун // Київ, Університет «Україна», 2016. Український науковий журнал. Освіта регіону, 2016. ‒ № 1. – C. 75–80.

Чорней Марина Петрівна

1.Kovalenko A., Surudzhii M. Cross-race effect: the role of social and individual factors in face recognition process // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2014. – V. 114. – Р. 136-140. – DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.673. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. –  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053123 /

2.Chorney M. The peculiarities of interethnic appearance perception / M.Chorney // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2014. – V.159. – р.р.452-456. –        doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.406. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814065367http://

3.Chorney M. The factors of face perception and recognition of distant ethnic groups / M.Chorney // Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal. – 2015. – V.190. – р.р.234-240. –        doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.406. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815032346

4. Surudzhii M. Р. The recognizing faces’ peculiarities of own and other ethnic groups / М. Р. Surudzhii  // European  Science  and  Technology. – Munich, 2013. – 4th edition. – Vol. II. – Р. 610-613.

Ви тут: Головна » Публікації у фахових виданнях
Радчук Валентина Миколаївна

radchuk

 Завідувач кафедри практичної психології, доцент, кандидат психологічних наук. Працювала з 1994 р. на посаді асистента кафедри психології та соціології. З 2001 р. – доцент кафедри психології. Очолює кафедру з 2006 року.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості». Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних стосунків».

Науково-практичні інтереси: Психологічні детермінанти становлення сучасної молодої сім’ї.

Навчальні курси: “Психологія управління”, “Психологія конфліктів”, “Вступ до спеціальності”, “Психологія”, “Технологія  формування команд в організаціях”, “Гендерна психологія”.

×
Барабащук Ганна Володимирівна

barabachuk

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 року працює в ЧНУ ім. Юрія Федьковича, зокрема на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна ідентичність особистості як суб’єкта сімейних трансформацій».

Наукові інтереси: соціальна ідентичність особистості; вікові особливості формування соціальної ідентичності; проблематика сімейних трансформацій.

 Навчальні курси: “Психологія здоровя”, “Практикум з психології”, “Педагогічна психологія”, “Антропологія”.

×
Галичанська Альона Вікторівна

galychanska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 р., спершу на посаді асистента кафедри психології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї».

Науково-практичні інтереси: проблеми міжпоколінної взаємодії в умовах розширеної сім’ї, особливості психологічної сумісності в сім’ї, проблеми дослідження інтегративних характеристик сім’ї.

Навчальні курси: “Педагогічна психологія”, “Психологія супервізії” “Етнопсихологія”, “Психотерапія”, “Сімейне консультування”, “Психологія”, “Психологічні методи забезпечення ефективності  навчання”.

×
Голодрижук Анастасія Василівна

golodroguk

Асистент кафедри практичної психології. З 2004 р. по 2005 р. працювала лаборантом на кафедрі психології. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

З 2013 року – аспірант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Науково-практичні інтереси: вплив батьківських інтроектів на процес соціалізації та можливої десоціалізації особитості. Використання адекватних психотехнік в роботі з хибними дихотоміями як умова формування цілісної особистості. Вплив індивідуально-психологічних особливостей реципієнта на його інтерпретаційні можливості в процесі сприйняття витворів мистецтва.

Навчальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Психотехніки особистісного росту”, “Психологічні асекти арттерапії”, “Соціально-психологічний тренінг”, “Інтроспекційна психологія”, “Практикум з психології”, “Психологія роботи з дезадаптованими”.

×
Гуцуляк Наталія Михайлівна

guculiak

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. У період з 1997 р. по 2000 р. – аспірант кафедри психології та соціології. 2001–2003 рр. – асистент кафедри психології. З 2003 р. працює на посаді доцента кафедри практичної психології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків».

Науково-практичні інтереси: проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та умови її попередження й корекції.

Навчальні курси: “Психологія сім’ї”, “Основи наукового дослідження в практичній психології”, “Спецпрактикум з практичної психології”, “Методи дослідження особистості”, “Психологія сім’ї ”, “Експериментальна психологія”.

×
Канівець Тетяна Миколаївна

kanivets

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2001 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 р. – асистент кафедри психології.

З 2009 р. по 2013 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри».

Науково-практичні інтереси: психологічне забезпечення майбутньої професійної кар’єри, етапи розвитку кар’єри, особливості кар’єрного росту особистості.

Навчальні курси: «Загальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», «Практикум з психології», «Спецпрактикум з соціальної психології», «Педагогічна психологія».

×
Корнівська Мар’яна Михайлівна

kornivska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології. З 2013 працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

3 2009 р. по 2013 р. – аспірант лабораторії загальної та етнічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді».

Науково-практичні інтереси: особливості кризової інтервенції, психологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій, треніг спілкування, специфіка проведення тренінгових та терапевтичних груп.

Навчальні курси: “Тренінг спілкування”, “Основи психокорекції», “Експериментальна психологія”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Чинники успішного працевлаштування”, “Особисте кризове спілкування”.

×
Кушнір Ірина Георгіївна

kushnir

Професор кафедри практичної психології, доктор медичних наук.

Працює з 2003 року. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології імені О.О. Богомольця Національної Академії Наук України на тему: «Вплив зміни фото періодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної функції нирки».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок».

Науково-практичні інтереси: психофізіологія, нейрофізіологія, перинатальна психологія, патопсихологія.

Навчальні курси: “Патопсихологія”, “Психогенетика”, “Перинатальна психологія”, “Основи валеології”, “Вікова фізіологія та валелогія”, “Психофізіологія”, “Психологія аномального розвитку”, “Основи психогенетики”.

×
Лісова Олена Сергіївна

lisova

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 року. Навчання в аспірантурі – з 1997 року.

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу».

Науково-практичні інтереси: клінічна психологія (психологія лікувального процесу, психологія хворого, психологія стресових ситуацій), психологія здоров’я.

Навчальні курси: “Психогігієна”, “Спецпрактикум з реабілітаційної психології”, “Клінічна психологія”, “Психологічний супровід хворих”, “Основи антропогенезу”, “Психологія стресу та ПТСР”.

×
Лучак Тетяна Іванівна

lukach

Старший лаборант кафедри практичної психології. Працює з 2006 року.

Науково-практичні інтереси: причини сімейних конфліктів та способи їх подолання; психологічні причини сімейних криз та способи виходу з них; вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини.

×
Матейчук Наталія Георгіївна

mateichuk

Асистент кафедри практичної психології. З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології та соціології. З 1997 – асистент кафедри психології та соціології.

Науково-практичні інтереси: психологія креативності, психологічні закономірності й механізми розвитку творчої особистості, психологія спілкування, психологія сім’ї.

Навчальні курси: “Загальна психологія”, “Психологічні проблеми спілкування”, “Психологія управлінняі”, “Психологія спілкування”, “Педагогічна психологія”.

×
Нечитайло Тетяна Андріївна

nechytailo

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює 3 2003 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: «Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці»

Науково-практичні інтереси: вікова та педагогічна психологія, корекційно-розвивальна робота з підлітками, Арт-терапія.

Навчальні курси: “Психологічні аспекти ТОП”, “Психологічна експертиза”, “Діяльність службу телефону довіри”.

×
Сімак Алла Анатоліївна

simak

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 р. по 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри прикладної психології. З 2007 р. – асистент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів».

 

Науково-прикладні інтереси: проблеми динаміки аксіологічної сфери особистості в аверсивних умовах життєдіяльності; ентропія копінг-поведінки в складних життєвих ситуаціях, проблеми моделювання у дитини дисфункціональних скриптів та еманованого Его при транслюванні деструктивних посилань значимими фігурами, феномен ревіктимізації.

Навчальні курси: “Теорія і практика групової роботи ”, “Основи психокорекції», “Основи психотерапії та консультування”, “Теорія і практика психокорекції”, “Дитяча психотерапія”.

×
Фесун Галина Стефанівна

fesun

Асистент кафедри практичної психології, кандидат політологічних наук. З 2004 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 – асистент кафедри прикладної психології.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004-2010 рр.)».

Науково-практичні інтереси: Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми дослідження реклами. Роль ЗМІ у виборчому процесі. Політична реклама у виборчому процесі. Образ політичного лідера крізь призму засобів масової комунікації. Вплив національних особливостей, стереотипів, політичної культури українців на формування іміджу політичного лідера.

Навчальні курси: “Політична психологія”, “Психологія бізнесу”, “Психодіагностика”, “Психологія маркетингу і реклами”, “Психологія іміджу”.

×
Чернописький Олександр Миколайович

chornopuskuy

Асистент кафедри практичної психології. Працює з 2002 року кафедри психології.

Науково-практичні інтереси: проблема ефективності консультування як виду психологічної допомоги; особливості встановлення, підтримування та динаміки консультативного контакту під час консультативного процесу; особистісні риси, здібності консультанта як фактор його роботи; групова динаміка в контексті тренінгової роботи.

Навчальні курси: “Психодіагностика”, “Основи психологічного консультування”, “Основи психотерапії та консультування”, “Тренінг спілкування”, “Методи психотерапевтичної роботи”.

×
Чорней Марина Петрівна

chorney

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2013 року .

З 2010 по 2013 рік навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп»

Коло наукових інтересів: проблеми міжетнічного сприймання та інтерпретації зовнішності, крос-расового ефекту, побудови образу іншої людини, флеш-іміджу, расової та етнічної упередженості; проблеми психотерапевтичної допомоги особистості, кризового консультування.

Навчальні курси: “Тренінг психологічного спілкування”, “Дизайн психологічних досліджень”, “Психологія роботи з персоналом”, “Методи психотерапевтичної роботи”, “Основи психотерапії”, “Психологія співзалежності”.

×